BIURO RACHUNKOWE

SKOCZEK  I  SZERLĄG SP. Z O.O.

MAŁA KSIĘGOWOŚĆ

Oferta w zakresie małej ksiegowości obejmuje rozliczanie podatkowe w formie Księgi przychodów
i rozchodów, karty podatkowej, jak również ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

 

 

 

Oferta jest skierowana do małych przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub działających w formie spółek cywilnych.

 

Oferowana przez nas usługa w zakresie małej księgowości obejmuje:

 

 • dokonywanie wpisów do księgi przychodów i rozchodów na podstawie dostarczonych do biura dokumentów
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie rejestrów oraz sporządzanie deklaracji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • wyposażenia oraz dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do właściwych urzędów skarbowych
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
księgi handlowe

Oferta tzw. pełnej księgowości skierowana jest przede wszystkim do spółek handlowych, jak również do osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich jeżeli ich przychody w poprzednim roku podatkowym przekroczyły 1,2 mln Euro w przeliczeniu na złotówki.

 

 

 

Usługa pełnej księgowości obejmuje:

 

 • opracowanie zasad rachunkowości czyli tzw. ,,polityki rachunkowości''
 • utworzenie zakładowego planu kont
 • dekretacja i księgowanie dokumentów źródłowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • wydruki ewidencji księgowych
 • rozliczenia podatkowe
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do właściwych urzędów skarbowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zamykających rok rachunkowy dla urzędu skarbowego wraz z deklaracją CIT, oraz do sądu z wnioskiem KRS­Z3

 

 

 

kadry i płace

W ramach oferty kadrowo-­płacowej wykonujemy wszelkie czynności związane z zatrudnieniem pracowników na podstawie umów o pracę, umów zleceń czy umów o dzieło. Czynności te wykonywane są w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy, przepisy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz inne akty prawne dotyczące zatrudnienia.

 

 

 

Usługa kadrowo­płacowa obejmuje:

 

 • prowadzenie akt osobowych pracowników wraz z kontrolą ważności szkoleń BHP, badań lekarskich i urlopów pracowniczych
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
 • rejestracja pracowników i członków rodzin do ZUS
 • kontrola i pomoc w utworzeniu regulaminu pracy
 • wynagrodzenia, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych wewnętrznych uregulowań prawnych
 • sporządzanie list płac i na ich podstawie deklaracji ZUS
 • sporządzanie pracowniczych kartotek wynagrodzeń
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń
 • sporządzanie i przekazywanie do urzędu skarbowego deklaracji PIT­4R, PIT­11, PIT­40 i inne
 • sporządzanie i wysyłka elektroniczna deklaracji ZUS
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Copyrights BIURO RACHUNKOWE SKOCZEK I SZERLĄG SP. Z O.O. 2016